Thiết Lập Discussion Settings Trong WordPress

Bình luận của người dùng dưới các bài viết trên website (Blog) rất là quan trọng với các blogger. Nó giúp tăng sự tương tác giữa người dùng và tác giả nhiều hơn. Tuy nhiên, không phải bình luận nào cũng theo hướng tích cực. Và để cải thiện vấn đề đó bài viết này…

Read More